top of page

Detsembrikuu esinduskogu koosolek

10. detsembril toimus esinduskogu 11. korraline koosolek. Antud koosoleku keskseks teemaks olid erinevad arutelud, uue haridusvaldkonna juhi valimine ning erinevate dokumentide kinnitamine.

Uueks haridusvaldkonna juhiks valiti Loodusteaduskonna tudeng Lenne-Liisa Heinoja. Lenne-Liisa õpib TalTechis rakendusfüüsika erialal. Lennel on kogemust tudengite esindamisega juba pikemalt. 2018/2019 õppeaastal oli ta Loodusteaduskonna üliõpilaskogu juhatuse esimees, peale seda liitus ta üliõpilasesinduse personaliga, kus ta täitis hariduskommunikatsiooni koordinaatori kohustusi. Uue haridusvaldkonna juhi mandaat algab 1. jaanuarist 2020. Haridusvaldkonna juhi kohustuste alla kuuluvad hariduse kvaliteedi töögruppide töö, esinduskogu valimiste läbiviimise juhtimine, tihe koostöö ülilkooli õppeosakonnaga ning TalTechi tudengite esindamine nii koolis kui väljaspool. Lennele võib julgelt haridusalaste küsimuste osas kirjutada aadressil lenneliisa.heinoja@tipikas.ee.

Esinduskogu poolt tehti järgmised otsused:

  1. Üliõpilasesinduse ehk Esinduskogu korraliste valimiste välja kuulutamine. Esinduskokku saavad kandideerida KÕIK tudengid, kes on valmis oma teaduskonda esindama, kes huvituvad ülikooli juhtimisest ning kes soovivad tudengite arvamust julgelt edastada. Täpsema informatsiooni leiad üliõpilasesinduse koduleheküljelt: https://www.ttu.ee/organisatsioonid/uliopilasesindus/valimised/11286/.

  2. Üliõpilasesinduse valimiskomisjoni koosseisu kinnitamine Mari Kasemets, Laura Teemägi, Maarja Lipp, Marek Siinvert, Emily Joy Krohn, Eliise Joanna Kikas. Nemad vastutavad tulevase Esinduskogu valimiste toimumise eest.Mainitud inimesed vastutavad, et Esinduskogu valimiste hääled oleks ilusti loetud.

  3. Tudengiorganisatsioonide aastatoetuste kinnitamine – kokku jagati 20 000 eurot meie tublidele organisatsioonidele toetuseks. Iga TalTechi tudengiorganisatsioon saab taotleda aastatoetust üliõpilasesinduselt ning toetuse jagamise korra kinnitab Esinduskogu.

  4. Parimate startijate statuudi muudatuste kinnitamine. Parimad startjad on TalTechi iga bakalaureuse-, integreeritud- ja rakenduskõrgharidusõppe eriala kaks kõrgeima keskmise hindega esmakursuslast. Tudengitele antakse hea õppimise eest rektori allkirjaga ülikooli tekkel. Parimatele startijatele antakse teklid üle üliõpilasesinduse korraldatud aktusel, kus on lisaks tublimatele esmakursuslastele on kohal ka teaduskondade dekaanid ja rektor.

Aruanded – üliõpilasesinduse juhatuse korraline aruanne. Mainiti põgusalt mis on alates septembrikuust toimunud üliõpilasesindusest; eredamatest näidetest on uus Studioosus ning tihe ja hea sotsiaalmeedia kajastus. Muret tekitas aga asjaolu, et sel aastal oli tudengiorganisatsioonidele mõeldud koolitustel osalejate arv madal, kuigi koolitustele registreeriujaid oli piisavalt. Mõeldi, kuidas tulevaste koolituste puhul seda olukorda vältida.

Aruteluteemadeks oli seekord:

  1. Üliõpilasesinduse 2020. aasta eelarve teine lugemine. Järgmisel koosolekul saab eelarve loodetavasti kinnitatud.

  2. Õppejõudude tagasiside- õppeosakond palus mõnda aega tagasi esinduselt mõtteid, millist tagasisidet tudengid ootavad enda õppetööle õppejõududelt. Enamusele meeldiks, kui õppejõud annaks tudengile personaalset, põhjalikku tagasisidet jooksvalt õppesemestri vältel. Samas toodi ka välja mure, et osad õppejõud ei avalda üldse jooksva õppetöö tulemusi tudengitele. Alles ÕISist saad semestri lõppedes teada enda koondhinde. Esinduskogu leiab, et selline käitumine pole normaalne. Korra mõeldi ka pööratud klassiruumi õppemeetodi peale, seda võiks rohkem õppejõud rakendada.

  3. Keeleõppe arutelu. Üliõpilasesinduse liikmed Brigita Mass, Helina Piibeleht ja Gerlin Gil on tegelenud juba üle poole aasta keeleõppe võimaluste uurimisega ning kogunud tudengite tagasisidet keeleõppe võimaluste kohta. Sellest lähtuvalt on kohtutud Keeltekeskuse töötajatega, majandusteaduskonna dekanaadi töötajatega ja ühiselt mõtteid vahetatud. Üliõpilasesindus otsustas võtta vastu seisukohad, mis on tuletatud keeleõppe uuringu tulemustest. Tudengid soovivad vene keele lisamist valikainena õppekavadesse, sest lisaks keelekursusele HLI0070 Akadeemiline suhtlus inglise keeles, mis on mõeldud arendamaks B2-C2 keeletasemeid, on tudengitele veel olulisem vene keele oskuste arendamine suhtlustasandil. Samuti soovitakse vabaõppeainete nimekirja lisada veel keelekursuseid.

Comments


bottom of page