top of page

Hariduse kvaliteedi töögrupp (HKT) ehk kuidas Sina saad aidata Tallinna Tehnikaülikoolil jätkuvalt t

Hariduse kvaliteedi töögrupp (HKT) ehk kuidas Sina saad aidata Tallinna Tehnikaülikoolil jätkuvalt tipus püsida!

“TalTech on sinu teejuht tippu!” – ütleb juba meie kooli loosung. Võime olla uhked, et meie hariduse ja selle kvaliteedi eest seisavad mitmed erineva valdkonna esindajad – üliõpilastest poliitikuteni.

Aga kuidas Sina, tudengina, saaksid meie ülikooli hariduse kvaliteeti hoida parimana terves Eestis? TalTech väärtustab üliõpilaste tagasisidet ning õppetöö kvaliteet ja selle tõstmine on meie prioriteet. Sul on võimalus anda oma panus ning aidata kaasa sellele, et ülikoolis veedetud aeg oleks huvitav, kasulik ja aitaks Sul lõpetades olla edukas ka tööturul.

Mis on HKT?

Hariduse kvaliteedi töögrupid on Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse algatatud projekt, mille juured ulatuvad 2010.–2011. õppeaastasse, mil korraldati pilootprojekt kahes teaduskonnas. Tegemist on projektiga, mille eesmärk on aidata parandada hariduse kvaliteeti konstruktiivse tagasiside kaudu ning arendada tagasiside andmise, vastuvõtmise ja rakendamise kultuuri ülikoolis. Projekti korraldab TalTechi üliõpilasesindus koostöös TalTechi üliõpilaskogudega. Üliõpilasesinduse poolt koordineerib tegevusi ja vastutab projekti arengu eest juhatuse liige haridusvaldkonnas. Lisaks tehakse tihedat koostööd õppeosakonnaga, et üliõpilaste panus jõuaks kiiresti kooli töötajaskonnani.

Miks on HKT kasulik?

HKT projekti käigus on võimalus tudengitel analüüsida enda antud panust õppetöösse, hinnata saadud õpikogemust, anda tagasisidet õppejõule ning lisaks saada tundma oma teaduskonnakaaslasi. HKT on täiendus ÕISi tagasiside küsimustikule ning analüüs ÕISis korjatud tagasisidele.

Iseloomustava näitena võib tuua kraadi omandamise. Hea on küsida, milleks meil on vaja diplomi, mida me sellega peale hakkame? Esimene ning loogiline vastus ongi, et meil on vaja lõputunnistust, et jõuda meelepärasele positsioonile tööturul. HKT puhul võib tuua samalaadse vastuse – meil on vaja seda meie hariduse edendamiseks ning parendamiseks. Mõlema aspekti puhul – HKT kui ka diplomi – on vaja tudengite initsiatiivi ning soovi olla edukas. Siinkohal peaksime toonitama Jakob Westholmi sõnu oma õpilastele, mis ta pea sajand tagasi ütles: “Ainult kõige parem on küllalt hea minu poistele!”.

Hariduse Kvaliteedi Töögrupi areng läbi aastate

Nagu eelnevalt mainitud, viidi esimene HKT projekt läbi juba 2011. aastal ja sealt alates on mitmed üliõpilasesindajad ja hariduse kvaliteedi parandamisest huvitatud üliõpilased projekti edasi arendanud.

2012/2013 õppeaastal viidi hariduse kvaliteedi töögrupid läbi kõikides ülikooli teaduskondades ning piloodina kahes kolledžis. Toona andis kokku oma tagasiside üle 350 tudengi, mis tegi selle projekti tol ajal Tallinna Tehnikaülikooli suurimaks kvalitatiivseks haridusalaseks uuringuks.

2013/2014 õppeaastal viidi projekt läbi neljandat korda, kuid esmakordselt kuulusid sihtrühmadesse kõik tehnikaülikooli kolledžid ning peamaja kaugõppurid ja doktorandid.

2017-2018 õppeaastal jõudis lõpule struktuurireform, mis sundis ka üliõpilasesindust üle vaatama Hariduse kvaliteedi töögruppide projekti. Nimelt ei olnud võimalik vanaviisi jätkata, sest paljud ained ja nende koodid olid muudetud ning õppejõud vahetunud. Samuti tuli nii õppeosakonnalt kui ka dekanaatidest tagasiside, et õppeaasta lõpus saadava informatsiooni hulk on liialt mahukas, et seda lühikese ajaperioodil jooksul oleks võimalik läbi töötada ja rakendada. Seetõttu otsustati projekti mahtu vähendada ning fookus liikus õppekavadelt hoopis õppejõudude-õppeainete paarile.

HKT projekti uut versiooni hakati üliõpilasesinduses koostöös õppeosakonnaga arendama 2017. aasta sügissemestril.

Enne 2017. aastat loodi projekti raames igal õppeaastal kuus kuni kaheksa töögruppi, kuhu oodati kõiki sihtrühma kuuluvaid tudengeid. Töögruppide ülesandeks oli koosolekutel arutada teaduskonna haridust käsitlevaid teemasid, anda tagasisidet erinevates aspektides, selgitada murekohti ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks. Koosolekud olid õppekavapõhised.

Tagasisidet koguti õppekavade kaupa eesti keelsete bakalaureuse-, magistri- ja rakendusõppekavade tudengitelt, inglise keelseid õppekavasid ning välistudengeid käsitletakse eraldi sihtrühmana. Nüüd kogutakse tagasiside koos, olenemata õppekava keelest ja üliõpilaste rahvusest.

Kuidas HKT täna töötab?

Projekti läbiviimiseks moodustati projektmeeskond, mille suurus sõltus töögruppide arvust – igal töögrupil oli esimees ja aseesimees, kes vastutas koosolekute eest töögrupis. Alates 2018. aasta sügissemestrist on igal teaduskonnal üks meeskond ning kõik liikmed on võrdsed ja vastutavad ühiselt tagasiside kogumise eest.

Tagasisideraportid valmisid veebruari alguseks ning need edastati teaduskonna/kolledži juhtidele, õppeosakonnale, kvaliteedijuhile, personalijuhile ja rektoraadile. Raporteid esitleti õppekavakomisjonides ja üleülikoolilist koondkokkuvõtet tutvustatati TTÜ nõukogu (praegu organi nimetus TalTech senat) õppekomisjonis. Nüüdseks edastatakse igal semestril valminud raportid teaduskonna juhtidele järgneva semestri alguses ning tulemusi esitletakse TalTechi senati õppekomisjonis.

Hea õppejõu arenguprogramm

2018/2019 õppeaastast käivitati ka Hea õppejõu arenguprogramm (HÕA), mille üks sisenditest on HKT. Hea õppejõu arenguprogramm reguleerib õppetegevuse kvaliteeti ja õppejõudude arengut toetavaid meetmeid. Hea õppejõu arenguprogrammi eesmärk on parandada järjepidevalt TalTechi õppejõudude õppetööd ja arendustegevuse tulemuslikkust, lisaks arendada õppejõudude õppetegevuseks vajalikke pädevusi.

Seoses HÕA väljatöötamisega ja rakendamisega jagatakse iga teaduskonna õppejõud nelja gruppi ÕISi küsimustiku alusel saadud keskmise hinde alusel. Grupid jagunevad õppejõu kõikide õpetatud ainete keskmisi hindeid liites ning arvestatakse õppeained, millele on tagasiside andnud vähemalt viis üliõpilast.

Kuidas Sina saaksid oma panuse anda?

Üliõpilase kõige esimene ja peamine panus TalTechi hariduse kvaliteedi parendusse on ÕIS küsimustikule vastamine. ÕIS küsimustik on HKT projekti peamine ja esmane infoallikas, mille alusel üliõpilasesindus, meeskonnad ja õppeosakond projekti kallal tööd alustavad.

Ole ÕIS küsimustikule vastates aus, avameelne ja kindlasti, kui soovid lisaks üldisele tagasisidele oma hinnangut täpsustada – jäta kommentaar küsimustikus olevatesse kirjakastidesse! ÕIS keskkonda jäetud kommentaaride alusel saab õppeosakond juba kohe meie tuleviku nimel tööd alustada!

Lisaks saab tudeng panustada projekti sujuvasse arengusse, ise olles oma teaduskonna meeskonna aktiivne liige. Meeskonnaliikmed leiame tavaliselt läbi üliõpilaskogude (ÜK), kuidas õpilased, kes pole ÜK liikmed, saavad samuti kaasalüüa.

Kui tunned, et Sind võiks huvitada HKT projektis osalemine, siis anna endast märku kirjutades Mari Kasemetsale (mari.kasemets@taltech.ee), kes on TalTechi üliõpilasesinduse juhatuse liige haridusvaldkonnas. Tema ühtlasi vastutab ka käesoleval õppeaastal läbiviidavate projektide eest.

Kui projektis juhtiva meeskonnaliikmena osalemine ei tundu huvitav, aga ülikooli haridust sooviksid ikkagi paremaks muuta, siis tule appi projekti liikmele ning avalda oma arvamust. Selleks võta samuti ühendust üliõpilasesindusega. Ära muretse, kogu antud tagasiside jääb anonüümseks!

Tudeng, Sinu arvamus on oluline ja tagasiside LOEB!

(Allikad – kõik koondraportid aastast 2012/2013; HÕA esitlus HKT meeskonna jaoks; HKT selgituskiri meeskondadele)

Comments


bottom of page