top of page

Hariduse Kvaliteedi Töögrupp- MIS SEE ON?

Hariduse kvaliteedi töögrupp (HKT) ehk kuidas Sina saad aidata Tallinna Tehnikaülikoolil jätkuvalt tipus püsida!


Mis on HKT?


Hariduse kvaliteedi töögrupid on Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasesinduse algatatud projekt, mille juured ulatuvad 2010.–2011. õppeaastasse, mil korraldati pilootprojekt kahes teaduskonnas. Tegemist on projektiga, mille eesmärk on aidata parandada hariduse kvaliteeti konstruktiivse tagasiside kaudu ning arendada tagasiside andmise, vastuvõtmise ja rakendamise kultuuri ülikoolis. Projekti korraldab TalTechi üliõpilasesindus koostöös TalTechi üliõpilaskogudega. Üliõpilasesinduse poolt koordineerib tegevusi ja vastutab projekti arengu eest juhatuse liige haridusvaldkonnas. Lisaks tehakse tihedat koostööd õppeosakonnaga, et üliõpilaste panus jõuaks kiiresti kooli töötajaskonnani.


Mis on meie eesmärk?


HKT projekti käigus on võimalus tudengitel analüüsida enda antud panust õppetöösse, hinnata saadud õpikogemust ning anda tagasisidet õppejõule. HKT on täiendus ÕISi tagasiside küsimustikule ning analüüs ÕISis korjatud tagasisidele. HKT-d on vaja meie hariduse edendamiseks ning parendamiseks, selleks on meil vaja tudengite initsiatiivi ning soovi olla edukas. Õppetöö tagasisidestamine aitab avastada, kus on vajakajäämisi. Nii saab nende probleemidega tegeleda ja kindlustada, et tulevikus on ka seal huvitav ja kasulik. Kui sel semestril mõni õppeaine/õppejõud/praktikum Sulle eriliselt meeldis, kiida tegijat! ÕISi tagasiside pole vaid kitsaskohtade leidmiseks, väga oluline on ka märgata ja tunnustada, kui midagi hästi tehakse.


Areng läbi aastate


Nagu eelnevalt mainitud, viidi esimene HKT projekt läbi juba 2010.-2011. õppeaastal ja sealt alates on mitmed üliõpilasesindajad ja hariduse kvaliteedi parandamisest huvitatud üliõpilased projekti edasi arendanud.

2012/2013 õppeaastal viidi hariduse kvaliteedi töögrupid läbi kõikides ülikooli teaduskondades ning piloodina kahes kolledžis. Toona andis kokku oma tagasiside üle 350 tudengi, mis tegi selle projekti tol ajal Tallinna Tehnikaülikooli suurimaks kvalitatiivseks haridusalaseks uuringuks.

2013/2014 õppeaastal viidi projekt läbi neljandat korda, kuid esmakordselt kuulusid sihtrühmadesse kõik tehnikaülikooli kolledžid ning peamaja kaugõppurid ja doktorandid.

2017/2018 õppeaastal jõudis lõpule struktuurireform, mis sundis ka üliõpilasesindust üle vaatama Hariduse kvaliteedi töögruppide projekti. Nimelt ei olnud võimalik vanaviisi jätkata, sest paljud ained ja nende koodid olid muudetud ning õppejõud vahetunud. Samuti tuli nii õppeosakonnalt kui ka dekanaatidest tagasiside, et õppeaasta lõpus saadava informatsiooni hulk on liialt mahukas, et seda lühikese ajaperioodil jooksul oleks võimalik läbi töötada ja rakendada. Seetõttu otsustati projekti mahtu vähendada ning fookus liikus õppekavadelt hoopis õppejõudude-õppeainete paarile.

HKT projekti uut versiooni hakati üliõpilasesinduses koostöös õppeosakonnaga arendama 2017. aasta sügissemestril. Enne 2017. aastat loodi projekti raames igal õppeaastal kuus kuni kaheksa töögruppi, kuhu oodati kõiki sihtrühma kuuluvaid tudengeid. Töögruppide ülesandeks oli koosolekutel arutada teaduskonna haridust käsitlevaid teemasid, anda tagasisidet erinevates aspektides, selgitada murekohti ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks. Koosolekud olid õppekavapõhised.

Tagasisidet koguti õppekavade kaupa eesti keelsete bakalaureuse-, magistri- ja rakendusõppekavade tudengitelt, inglise keelseid õppekavasid ning välistudengeid käsitletakse eraldi sihtrühmana. Nüüd kogutakse tagasiside koos, olenemata õppekava keelest ja üliõpilaste rahvusest.

2020. aasta kevadsemestril toimus Hariduskvaliteedi Töögruppide projektis muudatus – projekt muutus tudengisõbralikumaks toetudes Õppeinfosüsteemi tagasiside küsimustiku kommentaaride analüüsimisele. Varasemalt püstitatud eesmärk jäi samaks – tuua välja problemaatilised ained ja õppejõud ning aidata kaasa hariduse edendamisele Tallinna Tehnikaülikoolis. Sealhulgas arvestada rohkemate tudengite arvamusega kui varasemalt intervjuudele ilmunute tudengitega.

Alates 2021. aastast on HKT projekti osa ka semestri sisene tagasiside andmine. Projektijuht võtab ühendust õppeprodekaanidega igast teaduskonnast ning õppeprodekaanid jagavad semestri sisese tagasiside võimalust laiali oma programmijuhtidele. Programmijuhid, kes projektijuhiga ühendust võtavad saavad osaleda HKT projekti lisaosas. Selle raames viiakse õppekava tudengitega läbi intervjuu tudengilt tudengile, mille lõpus koostatakse analüüs.


Kuidas HKT täna töötab?


HKT projekti käigus loevad töögrupi liikmed iga(!) ÕISis antud kommentaari läbi. See tähendab, et tudengite arvamus päriselt loeb ja on oluline, et ÕISis antaks ausat, viisakat ja konstruktiivset tagasisidet.

Kommentaare analüüsitakse õppekavade kaupa ning loetu põhjal koostatakse erialapõhine analüüs. Analüüsis tuuakse välja, mis tudengitele meeldis/ei meeldinud, millised olid kvaliteetsed õppejõud, milliste ainete õppekorraldust tuleks muuta ning muud täiendavad kommentaarid. Niisiis pole ÕISi tagasiside küsimustik vaid koht, kus õppekorralduse kitsakohti välja tuua, vaid seal võiks ka tunnustada õppejõudusid, kes on oma tööd sel semestril hästi teinud. Edasi edastab üliõpilasesindus analüüsid õppeprodekaanidele ja programmijuhtidele. Kõiki ÕISis antud kommentaare näevad ka vastavad õppejõud, programmijuhid, instituutide direktorid ning dekanaadi ja õppeosakonna töötajad. Tagasiside andja isiku välja tulemise pärast muretsema ei pea, kõik kommentaarid on anonüümsed ja pole võimalik tuvastada, kes need andis.

Projekti lõppedes esitletakse tulemusi TalTechi senati õppekomisjonis.


Mis on muutunud HKT tulemusel?


Tänu tudengite antud konstruktiivsele ja ausale tagasisidele on tehtud õppekavades igal aastal muudatusi ja arvestatud tudengite arvamusega. Paljudes õppekavades on vaadatud üle ainete mahtusid, varem kohustuslik aine on tehtud valikaineks, liidetud kokku aineid omavahel ja isegi on õppejõududelt loengu lugemise õigusi ära võetud.

Mida ausam ja konstruktiivsem on tagasiside, seda suurem võimalus on teha õppekavades muutusi ja näha arenguid.


Kuidas saab tudeng oma panuse anda?


Üliõpilase kõige esimene ja peamine panus TalTechi hariduse kvaliteedi parendusse on ÕIS küsimustikule vastamine. ÕIS küsimustik on HKT projekti peamine ja esmane infoallikas, mille alusel üliõpilasesindus, meeskonnad ja õppeosakond projekti kallal tööd alustavad.

Ole ÕIS küsimustikule vastates aus, avameelne ja kindlasti, kui soovid lisaks üldisele tagasisidele oma hinnangut täpsustada – jäta kommentaar küsimustikus olevatesse kirjakastidesse! ÕIS keskkonda jäetud kommentaaride alusel saab õppeosakond juba kohe meie tuleviku nimel tööd alustada!

Lisaks saab tudeng panustada projekti sujuvasse arengusse, ise olles oma teaduskonna meeskonna aktiivne liige. Meeskonnaliikmed leiame tavaliselt läbi teaduskondade üliõpilaskogude.

Kui projektis juhtiva meeskonnaliikmena osalemine ei tundu huvitav, aga ülikooli haridust sooviksid ikkagi paremaks muuta, siis tule avalda oma arvamust. Selleks võta samuti ühendust üliõpilasesinduse juhatuse liikmega haridusvaldkonnas.

Ära muretse, kogu antud tagasiside jääb anonüümseks!


Tudeng, Sinu arvamus on oluline ja tagasiside LOEB!

Comentarios


bottom of page