top of page

Kas tudengite antud tagasiside kaob mutiauku?

Kevade saabumise ja semestri lõpuga jõuab järjekordselt kätte aeg, kus on vaja semestri tegemistele tagasi vaadata ja anda tagasisidet õppeainete, õppejõudude ja üldiselt õppekorralduse kohta. Tudengite tagasiside on ülikooli jaoks oluline, sest mitte kuskilt mujalt pole võimalik seda infot saada ning tudengid on ju need, kelle õpikogemuse jaoks on loengud, seminarid, praktikumid, õppekäigud ja kõik muud õppeprotsessi osad disainitud. Tagasiside andmine, selle lugemine ja arvesse võtmine on ühtepuhku tekitanud tudengites mitmeid küsimusi. Ehk aitab käesolev artikkel mõningatele neist vastused anda ja isegi müüte murda.

Miks ülikoolis tagasisidet küsitakse?

Tihti arvatakse, et tudengite tagasisidet kogutakse sellepärast, et seda peab tegema. Tegelikult ei ole küsimus mitte kohustuses, vaid tahtmises. Ülikooli töötajaskond tahab tudengite arvamust kuulda, et leida viise, kuidas õppejõud saaksid veel enam tudengeid õppimisel toetada, innustada ja ärgitada muutmaks ülikoolis oldud aega sisukaks ja kasulikuks.

Kes tudengite tagasisidet ÕISis näevad?

Pealkirja juurde naastes võib kindlalt väita, et ükski mutt tagasisidet ei näe. Küll aga hakkab tagasiside laekumisel tööle terve masinavärk, et moodustuks keskhinded õppekorraldusele, teaduskondadele, õppejõududele jne. Kui tagasiside andmise periood on läbi ja ÕIS kõik arvutamised lõpetanud, siis võivad asjaosalised tulemustega ÕISi tutvuma minna. TalTechis on tudengitel võimalik näha ainete keskhindeid ning kommentaare küsimusele „Positiivsed tähelepanekud aine ja/või õppejõu kohta“. Oma tulemusi näevad ÕISist loomulikult õppejõud ise (nii keskhindeid kui kommentaare), samuti näevad kõik programmijuhid kõiki hinnanguid ja kommentaare, mis on antud nende õppekavas olevatele ainetele. Instituutide direktoritel on ligipääs oma instituudi õppejõudude tulemustele ning loomulikult saavad tagasisidet kasutada dekanaatide ja õppeosakonna töötajad, kelle ülesandeks on õppekvaliteedi monitoorimine, parandusettepanekute tegemine ning õppejõudude üldine toetamine.

Kas TalTechis on tagasiside andmine anonüümne?

Tartu ülikooli juhtumi valguses on arusaadavalt pea kõikidel tudengitel sama küsimus – kas tagasiside andmine on TalTechis anonüümne? Meil reguleerib seda valdkonda rektori käskkiri „Õppetegevuse tagasiside küsimuse ja arvestamise eeskiri“, mille kohaselt on ülikoolil kohustus tagada vastajate anonüümsus. Süsteemis eraldatakse vastajate andmed vastustest ning hiljem seda enam tagasi pöörata ei saa. Tagasiside andmine on anonüümne ja vastuseid kasutatakse vaid üldistatud kujul. Loomulikult tuleb ette erandlikke olukordi, kus teatud aines osaleb vaid üksikuid tudengeid, mistõttu pole õppejõul vaja palju ajusid ragistada, et tagasiside kirjutaja tuvastada, aga see ei ole kindlasti tagasiside analüüsimise eesmärk. Tagasiside peaks olema ikkagi viisakas, aus ja konstruktiivne ning aitama nii õppejõudu ennast oma aine või õppetegevuse ümberkorraldamisel kui ka üliõpilast oma õpisoorituse hindamisel.

Milline on siis hea ja konstruktiivne tagasiside?

TalTechis on palju aktiivseid tudengeid, kelle südameasjaks on ülikoolielu edendamine just õppekvaliteedi tõstmise näol. Nemad on võtnud plaani tegeleda senisest enam kaasõppurite ärgitamisega, et julgustada neid kirjutama sisukaid, läbi mõeldud ning kasulikke kommentaare. Selleks on kirja pandud ka tagasiside hea tava punktid, mille kohaselt hea tagasiside on:

  1. eneseanalüüsile tuginev – oma panuse arvestamine õpetamise hindamise puhul on väga tähtis. Õppejõud võib ka tiritamme kasvatada, aga õppimine saab toimuda ikka vaid igaühe enda peas.

  2. viisakas – halvustamine, inetused jms ei aita õppejõul ega programmijuhil õppeaine õpetamist ja õppekava paremaks muuta.

  3. põhjendatud„… sellepärast, et …”. Küsimustikus antud punktid on küll heaks indikaatoriks, kuid kvaliteedi parandamise seisukohalt on põhjendused parimad.

  4. objektiivne – tagasisidest võiksid välja jääda emotsioonid, vahel on kasulik tagasiside andmisega oodata veidi ja analüüsida oma tegevust õppejõu tegevusega paralleelselt, et jõuda asja tuumani ja asjalike tähelepanekute ning ettepanekuteni.

  5. konstruktiivne – õppejõud ja programmijuhid kasutavad tudengitelt saadud tagasisidet oma töö tõhustamiseks. Seda saab teha juhul, kui tagasiside annab selleks võimalusi, st põhineb tähelepanekutel ja faktidel ning on täpne (kommentaarid kirjutatud valitud õppejõu tegevuse kohta jne).

  6. kiitmiseks – õppejõu tunnustamine tehtud tubli töö eest innustab ja julgustab neid veelgi rohkem pingutama.

Mida tudengite tagasiside põhjal tehakse? Kas seda üldse kasutatakse?

Eriti vingeid, lahedaid, asjalikke õppejõudusid saab seada eeskujuks teistele ja anda võimalus neilt õppida, kuidas üles ehitada ning läbi viia oma aine nii, et tudengid saavad parima õpikogemuse ning on sealjuures ka motiveeritud ning õnnelikud. Mis puudutab aga õppejõudusid, kelle tagasiside oli tagasihoidlik ning kirjutatud kommentaarid viitasid kitsaskohtadele, siis neile pakub ülikool mitmesuguseid võimalusi enda teadmisi ja oskusi uuendada ning arendada. Erinevad osapooled vaatavad läbi kõik tagasisides välja toodud aspektid, mis madala keskhinde põhjustasid (nt aine ülesehitus, korraldus, aine sidusus, materjalid, metoodika, õppejõu eneseväljendus- ja esinemisoskus, e-toe kasutamine, tagasisidestamine ning hindamine) ning teevad sellest tulenevalt plaani, mida muuta või teisiti teha.

Miks tudengid ei näe muudatusi, kui tagasisidet loetakse ja kasutatakse?

Tihtilugu ei ole kiiret ja head lahendust ettetulevate probleemide lahendamiseks, aga õppekvaliteedi parandamise eesmärgil on TalTechis fookuses õppejõudude personaalse arengu toetamine, mida toetab 2018. aastal käivitatud „Hea õppejõu arenguprogramm“.

Tagasiside on üks osa tudengi ja õppejõu vahelisest dialoogist. Kindlasti ei tohiks peljata uurida õppejõu käest, mis eelnevad tudengid on soovitanud, mida tähele pannud ja mida õppejõud on võtnud nõuks muuta või arendada. Alati ei ole kõiki ettepanekuid võimalik või isegi mõistlik rakendada ja tuleb usaldada õppejõudu, kes on oma ala spetsialist ning teab, mida tudengitel nt tööturul vaja läheb. Oluline on kasvatada tagasisidet väärtustavat õpikultuuri ja tugevdada üliõpilase-õppejõu partnerlust.

Kas tudengid saavad kaasa rääkida ka tagasiside küsimustiku koostamisel?

Igasugune tagasiside tudengite poolt on alati oodatud. ÕISi küsimustik ei ole kivisse raiutud, head ettepanekud kuulatakse alati ära ja tudengite vaatenurga eest oleme ääretult tänulikud. Ka praeguse küsimustiku koostamisel kaasati erinevate huvigruppide esindajaid, kaasa said rääkida nii programmijuhid, õppeprodekaanid kui ka tudengid. Samas on teada-tuntud vanasõna, et „Maitse üle ei vaielda“ ja ka tagasiside küsimustiku koostamisel jõuti järelduseni, et eriarvamusi eelistustes ei ole võimalik objektiivselt lahendada. Tuleb leida kuldne kesktee ja läheneda samm-sammult.

Opmerkingen


bottom of page