top of page

Ootused uuele üliõpilaskonna haridusjuhile

ESINDUSKOGU ON KUULUTANUD VÄLJA ÜLIÕPILASKONNA JUHATUSE VALIMISED


TalTechi üliõpilaskonna juhatusse on taas oodata muutuste tuuli. Nimelt hakkab meie juhatuse liikmel haridusvaldkonnas kaheaastane mandaat lõppema. Täpsemalt küll suvel, kuid juhatuse vahetus on pikk protsess, mis saab alguse juba aasta alguses.


Meie kolmeliikmeline juhatus on roteeruv. Ühel aastal valitakse esimees ja juhatuse liige tudengielu valdkonnas ning järgmisel aastal juhatuse liige haridusvaldkonnas. Nii on alati keegi, kes värsked liikmed tööga kurssi viib.


Kandideerimise protsess

  • Kandideerimise tähtaeg on 6. märts kell 23:59. Esita oma digitaalselt allkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri ja plaanitavad tegevused ning CV aadressil info@tipikas.ee.

  • Valimised toimuvad esinduskogu koosolekul 14.märts kell 18:00 ruumis I-227 ja I-228.

Koosoleku ajaks on kõik esinduskogu 15 liiget tutvunud kandidaatide materjalidega, kuulavad ära nende kaitsekõne ning küsivad kandidaatidelt küsimusi. Seejärel viiakse koosolekul läbi salajane hääletamine, mille tulemused kannab ette häältelugemiskomisjoni esimees ja kinnitab esinduskogu. Kogu valimiste protsessi reguleerib üliõpilaskonna organite töökord, mis on leitav TalTechi veebilehelt tudengi alamlehelt.


Täpsustavaid küsimusi saad esitada meie praegusele juhatuse liikmele haridusvaldkonnas pille.ulem@taltech.ee


Joosep Perandi- üliõpilaskonna esimees


Mida oodata uuelt haridusjuhilt? Kui mõelda baas seadistusele, siis uus liige, mis tahes üliõpilasesinduse valdkonnas, peab olema TalTechi patrioot. Ja sellest kiindumusest ja niiöelda TalTechi usust kujuneb välja tahe meie kogukonna arenguks. Ja kuna ootused on seatud haridusjuhile, siis seda arengut tuleks olla valmis välja näitama meie tudengite arengu eest seistes, hea õppekeskkonna loomise ja hea ülikooli kuvandi välja näitamises. See teekond on põnev, seda saame

garanteerida. Ole koostööaldis, avatud uutele asjadele - sul on hea tiim kõrval ja seljataga, kellega üheskoos see teekond ette võtta. Tule viime koos tudengielu järgmisele tasemele.Anna Suzdalev- üliõpilaskonna juhatuse liige tudengielus


Minu ootused uuele haridusjuhile oleksid…

  1. julgus mõelda kastist välja, vaatamata, et paljud süsteemid ja struktuurid on juba pikalt paigas olnud

  2. huvi arendada koostööd teiste ülikoolidega, et oleks alati midagi uut, mida saaks teistelt õppida

  3. valmisolekut kaitsma tudengite huvisid TalTechis, kui ka Eestis.


Hendrik Voll- TalTechi õppeprorektor


Õppeprorektor ootab haridusvaldkonna juhiga tihedat koostööd. Kord kuus kohtub õppeprorektor õppekomisjoni kuuluvate üliõpilastega, et rääkida ja peegeldada ülikooli puudutavatest hariduslikest aspektidest, nii rõõmudest, kui muredest. Samuti kord kuus toimuval õppekomisjoni istungil eeldab õppeprorektor üliõpilastelt aktiivset osalemist ja üliõpilaste arvamuse välja ütlemist ning panust õppevaldkonda puudutava seadusloome aruteludel. Ülikooli hetkel suurim haridusvaldkonda puudutav rahvusvaheline koostööprojekt on EuroteQ. Haridusjuhi ülesanne on kindlasti ka EuroteQ projekti tutvustamine ülikoolis ja koostöö laiendamine partnerülikoolide üliõpilastega. Isikuomadustelt peaks vastaval positsioonil olev üliõpilane olema kindlasti hea suhtleja, sest suhelda tuleb paljude erinevate ja ülikoolis erineval tasandil töötavate inimestega, alates üliõpilastest, jätkates õppejõudude ja programmijuhtide aga ka rektoraadiga. Pingetaluvus peab olema hea. Kohati võib olla keeruline välja öelda üliõpilaste arvamust mõnele õppejõule või programmijuhule, aga tuleb arvestada, et haridusjuhina oled üliõpilaste hääletoru ülikoolis. Aktiivsust ja pealehakkamist peab palju olema, sest üliõpilasaktivistina tuleb ilmselt organiseerida ka haridusvaldkonna väliseid ülesandeid. Peab olema hea ajaplaneerimis võimega, sest lisaks kõigele peab jõudma keskenduda ka oma õpingutele. Peab olema suur Tehnikaülikooli patrioot, sest ka vilistlasliikumine soovib teha tihedat koostööd. Kõik see võib tunduda hirmutav aga ma ei tea ühtegi endist haridusvaldkonna juhti, kellele see kogemus poleks elus kasuks tulnud. Vastupidi see on suurepärane hüppelaud uutele ja põnevatele väljakutsetele.

Samuti soovin siinkohal tänada Pillet suurepärase töö eest 😊!


Kersti Matiisen- õppekvaliteedi koordinaator


Vähemasti viimased 5 aastat on õppeosakonnal ja üliõpilasesindusel olnud hea ja lähedane koostöö. Meie ootus on, et see jätkuks, et teil ikka oleks julgust tulla ka keeruliste probleemidega meie juurde ja rääkida neist avatult, et me saaksime neid koos lahendama asuda. Kõik tugistruktuurid ülikoolis on samuti tudengitele abiks.

Me ootame, et te jätkaksite meie kaasamist tegevustesse, mis otseselt ei eelda seda, aga sõbraliku õhkkonna loomine on aluseks ka edukale koostööle ja olles rohkem teie maailmas sees, on meil teid kergem mõista ja aidata. Sama teeme ka omalt poolt eriti uue EuroTeQi projektiperioodi valguses.

Lisaks ootame probleemilahenduste puhul konstruktiivset lähenemist, et otsused ja tegutsemine ei sünniks emotsiooni pealt vaid läbimõeldult. Koos peame pingutama, et suure osa tudengkonna arvamusest oleks kuulda ja näha.Grete Vahter- üliõpilasesinduse tegevjuht


Eelkõige ootan uuelt juhatuse liikmelt siirast huvi valdkonna vastu. Teiseks oskust töötada meeskonnas. Juhatus on kolmeliikmeline, mis tähendab, et tuleb küll eest vedada hariduse valdkonda, aga süveneda ka üldistesse üliõpilaskonda puudutavatesse teemadesse. Jagatud vastutus on toetav, aga võib vahel saada väljakutseks. Seega ootan uuelt inimeselt avatud meelt, tasakaalukust ning valmisolekut käed külge panna seal, kus seda vaja on. Pille on selles osas suurepärane eeskuju. Julgen öelda, et uuel juhatuse liikmel pole midagi karta- ta on sisseelamise perioodil heades kätes!Robet Pärnpuu- Esinduskogu liige, üliõpilasesinduse IT koordinaator ja endine ITÜKI juhatuse liige


Uuelt haridusjuhtilt ootaksin ma kirge, visadust ja üldist toredust. Tahaksin olla kindel, et uus positsiooni täitja suudab kartmatult esindada tudengeid ka erialaprofessionaalide ees. See võtab kindlat julgust ja enesekindlust. Kohusetundlikkus on muidugi ka vaieldamatult vajalik, kuna nende kätes on terve üliõpilaskonna usaldus. Seega ka sotsiaalne aspekt on sel positsioonil tähtis, kuna edukas koostöö ja usaldus tekib vaid mõlemapoolse austuse korral. Iga tudeng tahaks näha osa endast nende esindajates.


Mia Peterson- üliõpilasesinduse valimiste koordinaator ja vaimse tervise projektijuht


Uuelt haridusjuhilt ootan kindlasti asjalikkust ja kiiret mõtlemis/reageerimisvõimet. Haridusvaldkond puutub teisest valdkondadest enam kokku ülikooli töötajatega ning peab mõistma ülikooli keerukaid süsteeme.

Korraldades koos Pillega juba teist aastat esinduskogu valimisi tean, kui oluline on, et haridusjuht suudab alati kiiresti reageerida ja pingelises olukorras lahendusi välja mõelda.

Samuti peaks uues haridusjuhis olema (nagu võiks olla igas juhatuse liikmes) tahet alati oma valdkonda edasi arendada, sealhulgas muuta paremaks olemasolevaid projekte ning võtta vastu uusi väljakutseid.

Uus haridusjuht võiks olla ka üldiselt motiveeritud ellusuhtumisega ning anda seda edasi ka valdkonna liikmetele.


Kärt Annus- ITÜKi juhatuse liige haridusvaldkonnas


Kindlapeale peab uus haridusjuht hoolima õppetöö kvaliteedist ja selle hoidmisest ning parandamisest. Veel peab uus inimene olema hea kommunikeerija ja tugeva selgrooga, et suudaks tudengite probleeme ja murekohti õppejõududele, programmijuhtidele, teistele ülikooli töötajatele selgelt edasi anda. Arvan, et uus haridusjuht peaks olema suhtlusaldis tudengiaktivist, kes kindlasti toob positiivset energiat hariduse koosolekutesse ja teemadesse ning kelle juurde julgevad tudengid haridusega seotud probleemidega või ideedega pöörduda.


Hanna-Britt Soots- Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse hariduspoliitika aseesimees


Ma arvan, et paljud astuvad üliõpilasesindusse eesmärgiga hariduse kvaliteeti paremaks muuta - olgu selle ajendiks halb kogemus loengusaalis või lihtsalt soov anda oma panus parimale õpikeskkonnale. Haridusvaldkonna juhil on kõige suurem võim nende üliõpilaste häält kuuldavaks teha ning muutusi ellu viia.

Tööülesannete ulatus on kindlasti suur: tegelema peab nii oma ülikooli hariduse kvaliteedi arendamisega ülikoolis kui ka seisma tasuta kõrghariduse eest riiklikul tasandil. TÜÜE hariduspoliitka aseesimehena ootan uuelt haridusjuhilt muidugi head koostööd teiste üliõpilasesindustega. Kuigi meie ülikoolid on erinevad, annab omavaheline suhtlus ning mõtete vahetus inspiratsiooni heade ja toimivate lahenduste leidmiseks.

Soovin edu uuele haridusjuhile ning suur aitäh Pillele tehtud töö eest!


Markus Annilo- Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilasesinduse esimees


Haridusvaldkonna teemadega tegelemine on küll kõige kaalukama mõjuga, kuid õige väikse tähelepanu osaliseks langeva rolliga. Isegi kui mõni kultuurne üritus võib tõepoolest haarata pool tudengkonnast, siis haridusteemalistel koosolekutel ja töörühmades vastuvõetavad otsused saavad osaks igale tudengile. Seetõttu võiks haridusvaldkonda juhtivale ametile asuval inimesel olla sihikindlust ja visadust pikkadeks keerulisteks töötundideks, mis toimub suuresti kardinate taga. Teisalt on jällegi oluline, et uus juht oleks avatud, tudengitega tuttav ja nende muredega kursis - tuleb meeles pidada, et üliõpilasesindus esindab esmajoones oma tudengeid ning seetõttu on tähtis hingata ka nendega ühes rütmis. Koolidevahelised spordikoostööd tunduvad loogilised ja lihtsad, ometi ei saa unustada, et sama agaralt peavad ühiseid teemasid leidma ka erinevate koolide hariduse edendajad. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilasesinduse esimehena väärtustan väga kõrgkoolide üliõpilasesinduste vahelist suhtlemist ja koostoimetamist. Usun, et julgete ideede, tudengite kaasamisega ja ühise esindajate rindena on võimalik lahendad ära ka kõige teravamad probleemkohad. Soovin Taltechi üliõpilasenduse haridusvaldkonna juhi positsioonile asuvale aktivistile kindlameelsust ning töökust, sest kõik, mis jääb ameti lõpuks sulle, jääb ka sinu tudengitele.
Comments


bottom of page