top of page

Esinduskogu kinnitas TalTechi tudengite vaimse tervise seisukohad

11.aprill 2023 toimus esinduskogu koosolek, kus kinnitati TalTechi tudengite vaimse tervise seisukohad:

 1. Õppejõud peavad silmas tudengite vaimset tervist ja on teadlikud selle mõjust õppetööle

  1. Õppejõud annavad semestri alguses tudengitele kõikide tähtaegadega õppetöö graafiku

  2. Õppejõududele korraldatakse regulaarselt seminare vaimse tervise teemadel

 2. Ülikool tagab tudengitele õppetöö ja tööelu tasakaalu

  1. Ülikool võimaldab paindlikke õppekavasid ja õppevorme.

  2. Ülikool seisab tudengite õppetoetuste suurendamise eest

 3. Ülikool toetab kogu õppeaasta vältel tudengite lõimumist ja sõprussidemete tekitamist.

 4. Kõik tudengid saavad abi otsides aegsasti psühholoogilisele nõustamisele.

 5. Ülikoolis parandatakse kommunikatsiooni vaimse tervise teemadel

  1. Ülikooli infokanalitest on lihtsasti leitav, kust vaimse tervise probleemidega abi otsida

  2. Ülikooli infokanalites jagatakse vaimse tervise kohta kasulikke tõenduspõhiseid materjale ja kogemuslugusid

 6. Ülikoolis korraldatakse regulaarselt vaimse tervise teemal üritusi: seminare, koolitusi, infopäevi.

 7. Psühholoogilise nõustamise kvaliteedi tõstmise huvides kogutakse nõustamiskeskuse tegevuste kohta regulaarselt tagasisidet.

 8. Ülikool koostab vaimse tervise tegevuskava ning viib läbi täiendavaid uuringuid nii tudengite kui ka töötajate seas.


Selle protsessi algus ulatub tagasi 2021. aasta novembrisse, kui loodi TalTechi vaimse tervise töögrupp, et tõsta teadlikkust vaimse tervise olulisusest ja juhtida juhtkonna tähelepanu tudengite soovile, et ülikool sellele rohkem tähelepanu pööraks. Töögrupp lähtus Eesti Üliõpilaskondade Liidu Vaimse tervise rakenduskava sektsioonist "Mida saab ära teha üliõpilasesindus?". Töögrupi ülesandeks oli hinnata üliõpilaste vaimse tervise olukorda, analüüsida erinevaid muutujaid, mis üliõpilaste vaimsesse tervisesse panustavad ning koondada ühte dokumenti soovitusi nii ülikoolile kui ka tudengitele endile, mis aitaksid tudengite vaimset tervist toetada.


Selleks viidi 2022. aasta oktoobris läbi uuring, milles osales 694 TalTechi tudengit. Uuringus püstitati 3 hüpoteesi:

 1. vaimse tervise mured on tudengite seas laialt levinud probleem;

 2. vaimse tervise probleemid/seisund on seotud raskustega õppetöös edasijõudmisel;

 3. informatsioon vaimse tervise ja seotud teenuste kohta ülikoolis ei ole tudengitele lihtsalt leitav ega piisavalt kättesaadav.


Esimene hüpoteesi leidis kinnitust. Pea kolmandikul vastanutest on vaimse tervise probleemi diagnoos ning pea kaks kolmandikku said EEK-2 küsimustiku depressiooni riskile viitavast lävendist kõrgema skoori.


Teise hüpoteesi kinnitus põhineb tudengite endi hinnangutel. Vastanutest umbes kaks kolmandikku tundsid, et nende vaimne tervis on seganud õppetööd, näiteks on saadud kehvem tulemus või aine läbi kukutud. Õppekeskkonna negatiivset mõju oma vaimsele tervisele tunnetasid 86,2% vastanutest ning peamiste mõjutajatena toodi välja koormust ning ajalist survet


Kolmanda hüpoteesi esimene pool leidis kinnitust: veidi üle poole vastanutest (51%) kas ei teadnud või ei olnud kindlad, et ülikoolis pakutakse tasuta psühholoogilist nõustamist. Hüpoteesi teise poole kohta ei saa teha kindlat järeldust, kuid vaid 9,4% vastanutest olid kasutanud ülikooli pakutavat nõustamisteenust. Leidus ka üksikuid vastajaid, kes olid psühholoogiga kontakteerunud, kuid ei saanud vastust.


Täpsemalt saab uuringuga ja selle tulemustega tutvuda siin:

TalTechi tudengite vaimse tervise uuring ja seisukohad 2023
.pdf
Download PDF • 1.52MB

Comments


bottom of page